Rejs med Sclerose

Så kom der lige en lille omtalt i lokalpressen – Ugeavisen Svendborg. Tak til Redaktør Michael Thorbjørnsen for det vigtige budskab

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here