rejse- betaling- og handelsbetingelser

REJSE-, BETALINGS- OG HANDELSBETINGELSER

ARRANGEMENT

De almindelige rejsebestemmer gælder for rejse/ophold arrangeret af CareInMind/TourCathare.

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af CareInMind / TourCathare i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at CareInMind / TourCathare er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

CareInMind / TourCathare har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden (CareInMind / TourCathare har medlemsnr. 3176), Røjelskær 11, 2840 Holte.

PRIS

Prisen dækker

Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Hvis man rejser alene, vil man som udgangspunkt dele dobbeltværelse med en anden rejsefælle af samme køn, der også rejser alene.

Ordrebekræftelse angiver hvad, rejsens pris omfatter.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles os umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 10 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Prisen dækker ikke

Ordrebekræftelse angiver hvad, rejsens pris ikke omfatter. Prisen vil aldrig omfatte:

– Afbestillingsforsikring

– Rejseforsikring

–  Tilslutningsrejser. Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

–  Udgifter til pas og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til særskilt punkt.

Betaling af rejsen

Der fremsendes ordrebekræftelse, faktura samt evt. program og anden information. Materialet fremsendes til den rejsendes e-mail adresse.

Ved bestillingen af rejsen indtil 60 dage før afrejse, indbetales depositum på kr. 3000,- pr. rejsedeltager (hvis ikke andet er angivet).

På fakturaen er angivet en dato for seneste indbetaling. Som udgangspunkt er depositum forfalder 7 dage efter bestilling, hvis ikke andet er anført. Betaling af restbeløbet for rejsen skal være os i hænde senest 60 dage før ankomsten, eller samtidig med depositum såfremt opholdet bestilles senere end 60 dage før ankomsten.

Hvor rejsedokumenter er krævet, vil rejsedokumenterne normalt blive fremsendt umiddelbart efter, at vi har registreret din slutbetaling og senest 7 dage før afrejsen. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Det er den rejsendes ansvar at læse de anførte rejsebetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen samt af hjemmesiden TourCathare.dk / CareInMind.dk

Reservationen er bindende når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræftes samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, eventuelle tillægsbetingelser som fremgår af ordrebekræftelsen samt vores rejsebetingelser beskrevet på vores hjemmeside.

Det er den rejsendes ansvar at overholde indbetalingsfristen for indbetaling af depositum såvel som indbetaling af restbeløb.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har vi ret til at annullere reservationen uden varsel.

Betaling af rejsen sker via gebyrfri bankoverførsel til vores bankkonto som er oplyst på fakturaen.

Ved booking af rejse mindre end 60 dage før afrejse kan der forekomme en forhøjet pris på fly. Som udgangspunkt er drikkepenge til lokale guider og chauffører ikke inkluderet i rejsens pris.

Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, se endvidere pkt. d) reglerne er gældende pr. person:

a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 3.000 pr. person)

Det indbetalte depositum refunderes ikke. Dette fordi der er en begrænset afbestillingsret, jf. lovens paragraf 9, stk 2. Som rejsearrangør af specialrejser, er rejserne unikke og specialdesignet.

b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, beregnes 60% af rejsens pris.

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling (dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas eller andre nødvendige rejsedokumenter), har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.

Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

d) gælder kun, hvis det er CareInMind/TourCathare der står for flytransporten. Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og vi ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har vi ret til at beregne os, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 3.000 pr. person). Tour Cathare skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

AFBESTILLINGS-, REJSEFORSIKRING

Afbestillingsforsikring og rejseforsikring er ikke med i rejsens pris. Alle deltagere er selv ansvarlige for, at tegne en afbestillings- samt rejseforsikring hos eget forsikringsselskab. Det er deltagerens ansvar at være behørigt forsikret. Vi anbefaler at deltagerne tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med bestilling af rejsen og inden indbetaling af depositum. Altså inden aftalen indgås skal deltageren have tegnet en afbestillings- og rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes forsikring, som dækker omkostninger og eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar m.m.

En afbestillingsforsikring gælder, hvis deltageren bliver syg eller ramt af dødsfald i familien, og deltageren således ikke har mulighed for at deltage i rejsen.

Undersøg om en sådan forsikring allerede er inkluderet i din indboforsikring eller gennem dit kreditkort.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, som opstår på grund af deltagers manglende forsikring.

EU

1. august 2014 trådet nye regler for det gule sygesikringskort i kraft. Det betyder, at den rejsende ikke længere er dækket af det gule kort. I stedet skal den rejsende benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring, når vedkommende rejser til udlandet

Det blå EU-sygesikringskort gælder kun de behandlinger, som EU-borgerne i det pågældende land, man rejser i, tilbydes. Det betyder, at hvis der er brugerbetaling, skal den rejsende selv betale.

Som supplement kan den rejsende købe en privat sundhedsforsikring, hvis han eller hun ønsker at være yderligere dækket. Det er op til den rejsende at sikre, at han eller hun er ordentligt forsikret på rejsen.

Specielt for vores vandreture

Vi tager os ikke af standard ulykkesforsikringer. Kunden er forpligtet til at have en gyldig rejseforsikring til at deltage i vore rejser. Rejseforsikring skal som minimum dække redning i bjerge, evt. hospitalsophold, lægebehandling og speciel hjemtransport til hjemlandet.

KUNDENS ANSVAR

Kunden er forpligtet til at have sørget for alle nødvendige dokumenter herunder pas til rejsens gennemførsel. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på billetten stemmer overens med navnet i dit pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem pas og billet, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør, og afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.

Det er den rejsendes ansvar, at kontrollere ordrebekræftelsen med korrekt navn ifølge pas. Stemmer oplysningerne på ordrebekræftelsen ikke overens med faktiske data, er det den rejsendes ansvar at sikre at vi har de korrekte kontaktdata med samtlige fornavne/mellemnavne + samtlige efternavne, adresse, mail, samt mobiltelefonnummer.

Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn, der oplyses til os og som efterfølgende fremgår af ordrebekræftelsen.

Eventuelle udgifter ved udstedelse af ny flybillet, grundet fejloplysninger af navn, afholdes af den rejsende.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele os, hvis du får nye kontaktoplysninger, fx ny emailadresse. Vi kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller mailadresser, som ikke virker. Som kunde er du ansvarlig for at sikre, at du modtager mails fra os. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til: info@tourcathare.dk

ÆNDRING AF REJSEPLAN

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedato eller tid må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlig for og vi kan bede kunden betale en del af de ekstra udgifter, dette måtte medfører. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan vi ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Hvis nogle af ydelserne ikke kan leveres prøver vi at foreslå nogle svarende. Under særlige omstændigheder kan vi være nød til at ændre ruten, aflyse nogle ydelser eller ændre transportmiddel. Kunden kan ikke kræve erstatning for de usædvanlige ændringer. Kunden kan ikke afslå disse ændringer uden tungtvejende årsag.

Dagsprogrammerne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste oplysninger. Vejrlig og andre uforudsete hændelser kan medføre nødvendige ændringer. Det kan endvidere forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan bureauet ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

KUNDENS DELTAGELSE I TURE

Kundens deltagelse i arrangementer sker på kundens eget ansvar. Dette gælder også aktiviteter, som er fysisk krævende og underlagt omskiftelige vejrforhold. Det er kundens ansvar at have forsvarligt og tilstrækkeligt udstyr med, herunder sko, tøj mv.

Specielt for vores vandreture

Der er en udførlig beskrivelse af programmet og aktiviteterne på de enkelte dage, herunder vandreturens længde pr. dag, højdeforskel opstigning / nedstigning og andre relevante faktorer. Du bør læse denne information grundigt.

Husk at vandring i bjergegne er mere krævende end vandreture herhjemme. Har du ikke før været på vandreferie, og er du i tvivl om dit niveau, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde ud af dit niveau.

Vandring kan være udfordrende både mentalt og fysisk. Derfor er det nødvendigt med normal og god fysisk form. På turene lægges der stor vægt på sikkerheden. Vi har altid dansk erfaren turleder med på vandringerne.

Eventuelle ændringer i programmet (rute, timeplan mv) som er nødvendige for deltagernes sikkerhed på grund af vejrligs- og andre uforudset hændelser kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Kunden er forpligtet til at følge guideteamets råd og instruks. Vi er ikke ansvarlige for uheld eller skader, der kunne opstå på grund af kundens egne uforsigtige initiativer. Guideteamet kan beslutte at ændre turen på grund af vejrbetingelser og bjergene, deltagernes kondi og tekniske niveau.

HOTEL AXAT

Du skal være opmærksom på, at Hotel Axat er et mindre, familieejede/drevne hotel. Hotellet er et charmerende gammeldags fransk hotel med en 200 år lang historie, som opfylder ønsker om beliggenhed i forhold til aktiviteter, stemning og atmosfære. Værelserne er små men gode. De er hyggelige og rene, alle er indrettet individuelt og bevaret i den franske stil – enkelt og uden overflødighed men med kærlig sans for stemning og komfort. Alle værelser har eget bad og toilet.

Det vil ofte være muligt, at bestille et enkeltværelse – mod et mertillæg. Når den rejsende køber et enkeltværelse, betaler den rejsende for at have eget værelse, altså at man ikke skal dele med en anden person af samme køn, som ellers er standard på rejserne. Man betaler ikke for bedre værelser og bedre udsigt m.m.

REKLAMATION

Der tages almindelige forbehold for fejl og udeladelser på hjemmesiden, samt for ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold eller valutakurser.

Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til selskabet så snart manglen konstateres, således at selskabet kan forsøge hurtigst muligt at afhjælpe forholdet. Oplever du mangler på rejsen skal du reklamere direkte til os – på stedet. Kontakt os på telefon +45 5124 4124. Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til rejselovens § 26.

Hvis der sker ændringer i såvel rute som flyselskab vil dette blive meddelt særskilt til den rejsende. Der tages forbehold for tidsændringer foretaget af flyselskabet.

REJSEGARANTIFONDEN

Vi er naturligvis medlem af rejsegarantifonden – medlemsnr. 3176

GEBYRER OG SERVICETILLÆG

Bookningsgebyr kr. 145,- DKK pr. booking (hvis ikke andet er angivet). Det er muligt for 2 personer at booke sammen.

Ved betaling på andre måder end den anførte betalingsmetode, pålægges et servicetillæg på kr. 250,- pr. transaktion.

Rejsedokumenter og information fremsendes elektronisk. Ønskes rejsedokumenter og information fremsendt pr. post opkræves et gebyr på kr. 75,- DKK pr. forsendelse.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Kan der foretages ændring af rutefly opkræves ændringstillæg efter flyselskabets gældende regler samt ændringsgebyr på min. 500 kr. pr. person + flyselskabets omkostninger.

Alternativ Ud- eller hjemrejsedatoer / sted pålægges gebyr fra kr. 950,- DKK *

Rettelse af navn i flybillet, efter at billetten er udstedt 950,- DKK pr. billet *

Tilføje bagage – 300,- kr. /person *

Tilføje specialbagage – 300,- kr. /person *

Medicinsk udstyr og spørgsmål relaterede til handicap – Gratis

Sædebestilling ombord – 300 kr. /person *

*Foruden TourCathare / CareInMind’ s administrationsgebyr, tilkommer flyselskabets ændringsgebyr. Totalomkostningen varierer afhængig af flyselskabet og rejsen.

*Tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

Obs! I de fleste tilfælde kan du kontakte flyselskabet direkte for at gennemføre de ønskede ændringer og tillæg. I så fald betales ikke administrationsgebyr til CareInMind / TourCathare.

SPECIALKOST

For specialkost fx vegetar herunder ’semi-vegetar (flexitar)’, veganer, pescetar, ovo-vegetar mv. er der et tillægsgebyr på 5€ pr. person pr. måltid uanset, hvad der serveres til de øvrige deltagere. Dette fordi der er en reel ekstraudgift ved at skulle købe særskilt ind, ligesom det er forbundet med ekstra arbejde, at skulle tilberede sideløbende måltider. Såfremt der ønskes specialkost, skal dette meddeles inden ankomsten. Tillægsgebyret opkræves på slutfaktura.

BRUG AF BILLEDER

Derfor er dit billede så vigtigt for os!

Comments are closed.